top of page

Algemene voorwaarden
Janneke Tol Photography

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Janneke Tol Photography (hierna: fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever)

2. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

3. Fotograaf: Janneke Tol - Janneke Tol Photography, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer. 

4. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

5. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

6. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

7. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

8. Aw: Auteurswet 1912

 

ARTIKEL 2. TOEPASSING

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

ARTIKEL 3. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage.

3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl. Fotograaf levert een eigen selectie van beeldmateriaal, waarop opdrachtgever geen invloed heeft.

4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

6. In geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, zal de fotograaf voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen. Bij overmacht kan de fotograaf dit helaas niet garanderen, wel zal de fotograaf haar uiterste best doen om dit te regelen.  

 

ARTIKEL 4. LEVERING

1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

2. Fotograaf levert de foto’s 10 weken na de bruiloft. Van afwijkende levertermijnen maakt fotograaf zo spoedig mogelijk melding.

3. Foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, geleverd in een online galerij waar de opdrachtgever de foto’s kan downloaden. Trouwreportages worden ook altijd geleverd in een klein of groot fotoalbum, afhankelijk van het gekozen pakket. 

4. Fotograaf levert uitdrukkelijk geen onbewerkte bestanden. Fotograaf levert enkel de door haar gemaakte en bewerkte selectie van fotomateriaal als eindproduct. 

 

ARTIKEL 5. VERGOEDING EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

3. De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, dient in elk geval voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling door fotograaf niet vergoed.

5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

 

ARTIKEL 6. ANNULERING EN OPSCHORTING

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

3. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.

4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

5. Als de datum van de opdracht wordt verplaatst door de opdrachtgever dan kan de fotograaf kosteloos mee verplaatsen naar de nieuwe datum, mits deze datum in overleg met de beschikbaarheid van de fotograaf overeen wordt gekomen. 

6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

 

ARTIKEL 7. AUTEURSRECHT

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.

2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij fotograaf.

3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.

4. Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen en openbaar te maken.

5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

6. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan fotograaf voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

 

ARTIKEL 8. PORTRETRECHT

1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.

2. Fotograaf zal de foto’s niet aan derden verkopen.

3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf.

2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.

3. Fotograaf zal de geleverde materialen maximaal 12 maanden bewaren. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan opdrachtgever geleverd heeft.

4. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

 

ARTIKEL 10. RECHTS- EN FORUM KEUZE

1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


CONTACT
Adres: Konijnenweg 5

6823 KX Arnhem

Kamer van Koophandel: 66151112
Telefoon: 06 23603365
E-mailadres: info@janneketol.com

bottom of page